ÅRSMÖTE 2021

Hej på er!

Nu är det dags för årsmöte!
(English below)

Årsmötet hålls den 22:a september i Värmlands nations läsesal klockan 18-20. Nu letar vi efter fler personer som är taggade på att vara med i det fortsatta styrelsearbetet att forma och utveckla UppX verksamhet! Är du en person som brinner lite extra för att testa nya saker och att utmana dig själv? Känner du att du har en massa idéer som du vill förverkliga eller är du bara nyfiken på att lära dig mer om UppX och att engagera dig? Oavsett vilket så uppmanar vi dig att söka en post i UppX styrelse!

Styrelsen består av tio personer som anordnar alla de event som UppX erbjuder. Ett axplock av de event UppX har styrt senaste åren är allt från större evenemang som forspaddling i Spanien och skidtestarhelg i Sälen, men även aktiviteter i och kring Uppsala som grottkrypning, bouldering, trailrunning och MTB.

Förutom att anordna event tillsammans så har de olika styrelsemedlemmarna lite postspecifika uppgifter. Vi vill dock poängtera att det mesta av arbetet är eventplanering och görs tillsammans med resten av styrelsen. Det postspecifika av arbetet är en mindre del av arbetet och kräver inga specifika erfarenheter sedan tidigare. Så ta chansen att bli en del av den fantastiska gemenskap som UppX är och fortsätta utveckla Uppsalas bästa förening!

Under mötet kommer styrelsemedlemmar och en valberedning att väljas för mandatperioden september 2021 – september 2022. Betalande medlemmar har rösträtt. Några av posterna kommer att återkandideras av redan sittande styrelsemedlemmar men alla poster är sökbara (se lista nedan).

 

Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör – återkandideras
Sekreterare
Webbansvarig
Medieansvarig – återkandideras
Marknadsföringsansvarig
Medlemsansvarig
2 st Styrelseledamöter – 2 st återkandideras

Övrigt:

Valberedning (minst 2 st. max 4 st)
Revisor

 

Vi söker personer som:

 • Vill och kan sitta med i UppX styrelse under ett år (t.o.m. september 2022). Det är meriterande om du har möjlighet att sitta under en längre tid.
 • Har ett intresse och engagemang av sport- och friluftsaktiviteter
 • Vårt styrelsearbete sker på svenska, därför vill vi att du förstår muntlig och skriftlig svenska. Det är däremot inget krav att du själv måste kunna prata eller skriva på svenska.
 • Vill och kan lägga ca 3 timmar i veckan på styrelsearbete, det skiljer sig lite mellan de olika posterna samt vilken tid på året det är. Styrelsemöte sker en kväll varannan vecka á 1,5 h.
 • Du förväntas kunna vara med på flera av UppX event. Vissa event har reducerat pris för styrelsemedlemmar och andra inte.
 • Gillar att arbeta i grupp och att lära känna nya människor.
 • Kan vara flexibel och samarbeta med annat i styrelsen utöver uppgifter som tillhör sin egen post

 

Var? Värmlands läsesal, Värmlands nation

När? 22:a september kl. 18:00-20:00

 

Skicka in din ansökan till valberedningen i ett mail till valberedning@uppx.se redan idag! Vi vill ha din ansökan senast lördag den 18:e september. I ansökningsprocessen kommer valberedningen att hålla intervjuer med personer som skickat in ansökan. Intervjuerna kommer hållas dagarna innan mötet. Mer info om hur, när och var kommer skickas till de sökande. I ansökan vill vi ha ditt namn, kontaktinfo, vilka poster du söker och en kort presentation om vem du är och varför du vill sitta med i UppX styrelse. Kommer du inte kunna delta på intervjutillfället eller årsmötet ber vi er förtydliga det i ansökan. Det är också möjligt att spontanansöka direkt på plats under mötet.

Kallelse (dagordning) och postbeskrivningar finner ni i kallelsen på mail! 

Har du några frågor angående ansökningsprocessen, skicka ett mail till valberedning@uppx.se. Vi vill peppa ALLA medlemmar att komma på mötet och göra sin röst hörd! Även om man inte planerar att söka någon post kan man bara vara med och lyssna 🙂

Vi ses på mötet! Det bjuds på fika!

/UppX-styrelsen

__________________________________________________
Hello members!

Now it’s time for the annual meeting!

The meeting will be held September 22 in Värmland’s nation’s reading room at 18-20. Now we are looking for people who wants to be a part of the continued board work to develop UppX! Are you a person who is a little extra passionate about trying out new sports and challenging yourself? Do you feel that you have a lot of ideas that you want to realize or are you just curious to learn more about UppX and to get involved? Regardless, we encourage you to apply for a position on the UppX board! Note: Our board work is in Swedish, therefore we want you to understand oral and written Swedish. However, it is not a requirement that you must be able to speak or write in Swedish.

The board consists of ten people who organize all the events that UppX offers. A selection of the events UppX has held the recent years are everything from major events such as paddling in Spain and ski test weekend in Sälen, but also activities in and around Uppsala such as cave crawling, bouldering, trail running and MTB.

In addition to organizing events together, the various board members have some post-specific tasks. However, we would like to point out that most of the work is event planning and is done together with the rest of the board. The post-specific part of the work is a small part of the work and does not require any specific experience from the past. So take the chance to become part of the fantastic community that UppX is and continue to develop Uppsala’s best association!

During the meeting, board members and a nomination committee will be elected for the term of September 2021 – September 2022. Paying members have the right to vote. Some of the positions will be re-nominated by existing board members, but all positions are possible to apply for (see list below).

The board:
Chairman
Vice Chairman
Treasurer – re-nominated
Secretary
Web Director
Media Director – re-nominated
Marketing Director
Member responsible
2 x Board member – 2 x re-nominated

Other:

Nomination Committee (minimum 2, max 4)
Auditor

We are looking for people who:

 • Wants and can be a part of UppX’s board for one year (until September 2022). It is an advantage if you have the opportunity to sit for a longer period of time
 • Has an interest and commitment to sports and outdoor activities
 • Our board work is in Swedish, therefore we want you to understand oral and written Swedish. However, it is not a requirement that you must be able to speak or write in Swedish
 • Wants and can spend about 3 hours a week on board work, there is a little difference between the different positions and what time of year it is. Board meetings take place one evening every other week for 1.5 hours
 • You are expected to be able to participate in several of the UppX events. Some events have reduced the price for board members and others have not
 • Likes to work in groups and get to know new people

 • Can be flexible and collaborate with other members of the board in addition to tasks that belong to their own position

Where? Värmland’s reading room, Värmland’s nation

When? September 22 at 18:00 – 20:00

Send your application to the Nomination Committee in an email to valberedning@uppx.se today! We want your application no later than Saturday the 18th of September. In the application process, the Nomination Committee will hold interviews with persons who have submitted the application. The interviews will be held the days before the meeting. More info on how, when and where will be sent to the applicants. In the application, we want your name, contact information, which positions you are interested in and a short presentation about who you are and why you want to sit on the UppX board. If you will not be able to attend the interview or the annual meeting, we ask you to clarify this in the application. It is also possible to apply spontaneously directly on site during the meeting.

Invitation (agenda) and descriptions of positions (in Swedish) can be found at the invitation email!
If you have any questions regarding the application process, send an email to valberedning@uppx.se. We want to encourage ALL members to come to the meeting and make their voices heard! Even if you do not plan to apply for a post, you can just join and listen 🙂

See you at the meeting! Coffee (fika!) is offered!

/ UppX board

UppX