Extrainsatt årsmöte och grillning

Välkomna på extrainsatt årsmöte!

**********(English below)*********

Det extra årsmötet hålls den 10 oktober vid grillplatsen vid Sten Sturemonumentet klockan 18-20. Vi tänder en eld, ta med något att grilla! Hitta dit: https://www.naturkartan.se/sv/uppsala-lan/grillplats-sten-sturemonumentet

Vi letar efter två personer som är taggade på att vara med i det fortsatta styrelsearbetet att forma och utveckla UppX verksamhet! Är du en person som brinner lite extra för att testa nya saker och att utmana dig själv? Känner du att du har en massa idéer som du vill förverkliga eller är du bara nyfiken på att lära dig mer om UppX och att engagera dig? Oavsett vilket så uppmanar vi dig att söka en post i UppX styrelse!

Styrelsen består av åtta personer som anordnar alla de event som UppX erbjuder. Ett axplock av de event UppX har styrt senaste åren är allt från större evenemang som forspaddling i Spanien och skidtestarhelg i Sälen, men även aktiviteter i och kring Uppsala som grottkrypning, bouldering, trailrunning och MTB.

Förutom att anordna event tillsammans så har de olika styrelsemedlemmarna postspecifika uppgifter. Vi vill dock poängtera att det mesta av arbetet är eventplanering och görs tillsammans med resten av styrelsen. Det postspecifika av arbetet är en mindre del av arbetet och kräver inga specifika erfarenheter sedan tidigare. Så ta chansen att bli en del av den fantastiska gemenskap som UppX är och fortsätta utveckla Uppsalas bästa förening!

Under mötet kommer styrelsemedlemmar och en valberedning att väljas för mandatperioden oktober 2023 – våren 2024. Betalande medlemmar har rösträtt. De flesta posterna kommer att återkandideras av redan sittande styrelsemedlemmar. De vakanta posterna är webbansvarig och ledamot.

Postbeskrivningar

Webbansvarig:

Ansvara för medlemsregister, e-postkonton och hemsida. Ansvara för hemsidans layout, att funktionerna fungerar som de ska samt utveckla dessa efter behov. Webbansvarig ansvarar även för att innehållet är uppdaterat och aktuellt. 

  • Grundläggande kunskaper inom WordPress eller intresse för att lära sig
  • Med fördel kunna ngt av html, css, php samt sql

Ledamot

Hjälpa till i styrelsen med att planera och organisera olika event samt är allt-i-allo om någon annan i styrelsen behöver hjälp. Du ansvarar för de större eventen, såsom Skidtestarhelgen i Sälen och Surfresan. Den huvudsakliga uppgiften är att verka för föreningens vision.
  • Samordnare för större event (skid/surf/klätterresa 1-2ggr/termin) Tidigare terminer har detta varit skidtestarhelgen i sälen, topptur/fjälltur eller/och surfresa. 
  • Avlasta övriga ledamöter vid behov
Vårt styrelsearbete sker på svenska, därför vill vi att du förstår muntlig och skriftlig svenska. Det är däremot inget krav att du själv måste kunna prata eller skriva på svenska.
Du söker genom att skicka ett mail till vår valberedning (Hugo och Daira) och berätta varför du vill vara med i styrelsen, och vilken post du tror kan passa dig! Skicka mail till valberedning@uppx.se.
________________________________________

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justerare tillika rösträknare

§ 3. Godkännande av dagordningen

§ 4. Fastställande av röstlängd

§ 5. Årsmötets behöriga utlysande

§ 6. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 7. Val av sekreterare

§ 8. Val av styrelseledamot

§ 9. Övriga frågor

§ 10. Mötets avslutande

_________________________________________

Welcome to the extra annual meeting!

The extra annual meeting will be held on October 10 at the barbecue area at the Sten Sture monument at 18.00-20.00. Find it: https://www.naturkartan.se/sv/uppsala-lan/grillplats-sten-sturemonumentet

We are looking for people who want to be part of the UppX board! Are you a person who is a little extra passionate about trying out new sports and challenging yourself? Do you feel that you have a lot of ideas that you want to realize or are you just curious to learn more about UppX and get involved? Regardless, we encourage you to apply for a position on the UppX board!

Note: Our board work is in Swedish, therefore we want you to understand Swedish and be able to read Swedish. However, it is not a requirement that you must be able to speak or write Swedish yourself.

The board consists of eight people who organize all the events that UppX offers. A selection of the events UppX has held the recent years are everything from major events such as paddling in Spain and skitest weekend in Sälen, but also activities in and around Uppsala such as cave crawling, bouldering, trail running and MTB.

In addition to organizing events together, the various board members have some post-specific tasks. However, we would like to point out that most of the work is event planning and is done together with the rest of the board. The post-specific part of the work is a small part of the work and does not require any specific experience from the past. So take the chance to become part of the fantastic community that UppX is and continue to develop Uppsala’s best association!

During the meeting, board members and a nomination committee will be elected for the term of October 2023 – spring 2024. Paying members have the right to vote. The vacant positions are web master and board member.

 

Description of open positions

Webmaster

Responsible for member registers, e-mail accounts and website. Responsible for the layout of the website, ensure that it is functional and develop this as needed. The webmaster is also responsible for ensuring that the content is updated and current.

  • Basic knowledge of WordPress or interest in learning
  • Advantageous to know some of html, css, php and sql

Board member

Plan and organize various events and be the go-to-person if someone else on the board needs help. You are responsible for the larger events, such as the Ski Tester weekend in Sälen and the surf trip. The main task is to work for the association’s vision.

  • Coordinator for larger events (skiing/surfing/climbing trip 1-2 times/semester) In previous semesters, this has been the ski test weekend in the seal, summit tour/mountain tour or/and surfing trip.
  • Assist the rest of the board as needed
If you´re interested in applying to a position, send an email to the election committee (Hugo and Daira) at valberedning@uppx.se!
_____________________________________
§ 1. Opening of the meeting
§ 2. Election of meeting chairman, meeting secretary, 2 adjusters as well as vote counter
§ 3. Approval of the agenda
§ 4. Determination of voter register
§ 5. Authorized announcement of the annual meeting
§ 6. Processing of received motions and the board’s proposal
§ 7. Election of secretary§ 8. Election of board member
§ 9. Other matters
§ 10. Closing of the meeting
UppX