Paddling i Fyrisån + årsmöte

Välkomna till paddling och årsmöte!

—English below—

Paddling i Fyrisån

Efter årsmötet (mer info nedan) paddlar vi i Fyrisån och spanar efter bäver i skymningen. Vi hyr kajaker av Aktivt uteliv till rabatterat pris och paddlar tillsammans. Ingen erfarenhet krävs men du måste vara simkunnig. Ta med dig ombyte.

Tid: ungefär två timmar
Pris: 340 kr
Anmälan: https://uppx.se/events/event/paddling-i-fyrisan-arsmote//anmalan

Kallelse till årsmöte

Välkomna på årsmöte i Uppsala extremsportförening, UppX

Tid: 22 maj 18.00
Plats: Sunnerstastugan, hos Aktivt uteliv

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
  1. Förslag om ändring av verksamhetsår
 11. Val av styrelse
 12. Val av valberedning
 13. Val av revisor
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Utlysta styrelseposter 

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare / webb (återkandideras)
 • Marknadsföringsansvarig
 • Ledamot x 3 (en återkandiderar)
 • Ledamot / vice ordförande (återkandideras)

Läs om de olika posterna här 
Skicka in din ansökan här.  Du kan också söka på plats under årsmötet.

Har du frågor, hör av dig till valberedning@uppx.se

Övriga utlysta poster

Valberedning x2
Revisor

Vill du söka valberedning eller revisor, mejla till valberedning@uppx.se

Information

 • Vill du skicka in en motion? Mejla info@uppx.se 
 • Endast medlemmar har rösträtt, så se till att bli medlem innan mötet.

Förslag om ändring av verksamhetsår

Bakgrund

I UppX stadgar står det under rubriken Ekonomi: “Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1/5 till 30/4.” Detta innebär att årsredovisningen kan sättas ihop först i maj varje år. Det är först när årsredovisningen är klar som UppX kan hålla årsmöte, och det är alltså först då som en ny styrelse kan väljas in. Inom styrelsen har det diskuterats att det skulle finnas fördelar med att kunna ha årsmötet tidigare under våren för att ge en ny styrelse mer tid att komma på plats innan sommarlovet sätter större delen av verksamheten på paus. Genom att flytta verksamhetsåret en månad tidigare blir det möjligt att hålla årsmöte i april. Det utesluter inte att årsmötet hålls i maj eller senare än så.

Förslag

Att ändra §6:2 i stadgarna så att verksamhetsåret löper 1/4 till 31/3.

Ny text i stadgarna blir då “Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1/4 till 31/3.”

**************English******************

Kayaking in Fyrisån

After the annual meeting (more info below), we paddle in the Fyrisån and look for beavers at dusk. We rent kayaks from Aktivt uteliv at a discounted price and paddle together. No experience is required but you must be able to swim. Bring change with you.

Time: approximately two hours
Price: SEK 340
Registration:

Invitation to annual meeting

Welcome to the annual meeting of the Uppsala extreme sports association, UppX

Time: 22 May 18.00
Location: Sunnerstastugan, at Aktivt uteliv

Agenda

 1. The opening of the meeting
 2. Election of meeting chairperson, meeting secretary, adjuster and vote counter
 3. Approval of the agenda
 4. Determining the voter register
 5. The authorized announcement of the annual meeting
 6. Business report Financial story Audit report
 7. The issue of discharge from liability for the previous board
 8. Processing of received motions and the board’s proposals
 9. Election of the board
 10. Election of the election committee
 11. Election of auditor
 12. Other questions
 13. End of the meeting

Announced board positions

 • President
 • Treasurer
 • Secretary / web (re-candidated)
 • Marketing manager
 • Member of the board x 3 (one re-candidates)
 • Member of the board / vice-chairman (re-nominated)

Read about the various positions here. 
Submit your application here. You can also apply on site during the annual meeting.
The working language of the board is Swedish, so you need to understand Swedish but not speak it fluently.

If you have questions, please contact valberedning@uppx.se

Other advertised positions

 • Nomination Committee x2
 • Auditor

If you want to apply for an election committee or auditor, email valberedning@uppx.se

Information

Do you want to submit a motion to the meeting? Email info@uppx.se

Only members have voting rights, so be sure to become a member before the meeting.

UppX